HomeOutsourcingServisInternetReferenceOdkazy
Home
Kontakty
Informace
Služby
Produkty
Podpora  
   
   
   
Ochrana osobních  
údajů
 
Ochrana osobních údajů

MatCom - zpracování osobních údajů
Osobní údaje uživatelů služeb MatCom v souvislosti s GDPR


Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zákazníkům, obchodním partnerům a uživatelům služeb společnosti Martin Mareš - MatCom.
Správce vašich údajů
Společnost Martin Mareš., IČ: 64794334, se sídlem Machkova 587/42, Hradec Králové, 500 11 (dále jen „MatCom“) jako správce, vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.
Účely zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek a z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • personalizovaného přístupu a správy uživatelských oprávnění k internetovým službám MatCom;
  • přístupu ke službě Helpdesk technické podpory poskytované MatCom;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá MatCom vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje
Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma zákazníka, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje
Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy zákazníka nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření
Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Údaje o využívání internetových služeb
Abychom mohli přizpůsobovat obchodní informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

Příjemci vašich údajů
Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů
Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a MatCom anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb MatCom.
Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k využívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.
Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

aká máte práva
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.
Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla společnosti MatCom anebo zaslanou elektronicky na info@matcom.cz.
Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na info@matcom.cz.

Další dotazy a připomínky
S dotazy a připomínkami k tomuto prohlášení se můžete obracet na správce těchto webových stránek (webmaster@matcom.cz) nebo na adresu:
Martin Mareš - MatCom
Machkova 587/42
Hradec Králové
500 11