HomeOutsourcingServisInternetReferenceOdkazy
 
Home
Kontakty
Informace
Služby
Produkty
Podpora
Software audit - přínos pro organizaci
  přínos auditu SW metodika auditu SW orientační ceník  

Na provozovaný software, na jeho nákup, údržbu a využívání je třeba nahlížet stejně jako na kterýkoliv jiný výrobní prostředek. I vlastnění neodůvodněného množství software organizaci zatěžuje stejně jako nevyužívané výrobní prostředky - u těch je snaha o jejich vytížení obvykle výrazně vyšší.


Úspora finančních prostředků na nákup softwaru. Není-li ve firmě zavedena odpovídající správa softwaru, přichází firma o finanční prostředky již v procesu nákupu, jelikož softwarové firmy obvykle nabízejí určité slevy při hromadných objednávkách software.

Snížení celkových nákladů na software a jeho využívání. Podmínky využívání, které jsou součástí každého nákupu software, dramaticky ovlivňují celkové náklady na software během jeho životnosti. Mezi tyto náklady patří školení uživatelů, úpravy a údržba software, technická podpora a samotná evidence software.

Schopnost podchytit vliv technologických změn. Softwarový audit umožní definovat firemní softwarové potřeby, vypořádat se zkracující užitečnou životností softwaru a předejít tak morálnímu zastarání software.

Snížení ztrát vzniklých odcizením. Ztratí-li se v organizaci software a jeho dokumentace, cena za kterou organizace software zaplatila může být značná. Jednoduché postupy pro správu softwarových prostředků mohou tyto ztráty výrazně omezit a dále tak přispět ke zvýšení zisku.

Snížení rizika a odpovědnosti z vědomého či nevědomého zneužívání softwarových licencí. Informovanost a dobrá správa investovaných prostředků snižuje tato rizika.

Softwarový audit pomáhá firmě identifikovat problémové oblasti a snižovat tak tlaky působící na spokojenost zaměstnanců firmy.

Zmenšení problémů v komunikaci a v přesunech dat mezi jednotlivými odděleními, a to i když jsou všechny systémy propojené do jediné sítě. Správa softwaru může pomoci se standardizací technologií a aplikování zvolených standardů v celé firmě.

Podpora investic do lepších technologií. Softwarový audit pomáhá organizacím směrovat finanční prostředky do těch oblastí, které zajistí jejich maximální návratnost.

Zvýšení pracovního nasazení zaměstnanců. Komplexní správa software pomáhá organizaci identifikovat problémové oblasti výpočetní techniky, se kterými zaměstnanci standardně pracují.

Podpora investic do nových technologií. Z pravidla všechny organizace jsou vždy zainteresovány na návratnosti investic. Ostatní organizace, které nejsou schopny investice vyčíslit, mají tendenci s nimi nepočítat a pracovat bez nich. Správa software umožňuje organizacím lépe poznat hodnoty, které získávají z využívání určitých technologií, a směrovat technologické prostředky do oblastí, které zajistí jejich maximální návratnost.

Přínos SW auditu pro správce IT

Sníží požadavky na technickou podporu. Správa software pomáhá standardizovat technologie a uživatelé budou používat standardní programy. To uvolní odborně vyškolené pracovníky podpory pro jiné úkoly.

Snadná údržba sítě. Hlavní činností většiny oddělení IT je údržba počítačové sítě. Tato úloha je komplikovaná programy, které nejsou se sítí kompatibilní nebo v síťovém prostředí nefungují. Identifikace a eliminace takových programů výrazně zjednoduší údržbu celé sítě a zmenší provozní požadavky.

Redukce počítačových virů. Hlavním zdrojem počítačových virů je software donesený z vnějšího prostředí, zejména prostřednictvím nelegálních kopií. Účinná správa software pomůže snížit kontakt s neautorizovaným softwarem a tím sníží možnost napadení počítačovými viry.

Snížení nákladů na správu systému. Další činností personálu oddělení IT je řešení úkolů, které přinášejí minimální návratnost investic. Jako příklad lze uvést správu adresářů a složek a standardizaci dokumentů a formátů. Správa software umožňuje firmám tyto úkoly omezit nebo zcela vyloučit.

Lepší využívání nového software. Většina počítačových systémů a sítí je zaplněna nepoužívaným softwarem. Správa software pomáhá takový software identifikovat a odstraňovat, důsledkem je snížení potřeby technické podpory.

Zlepšení atmosféry v organizaci. Velice často nahlížejí zaměstnanci na oddělení IT negativně, jako na článek, který zdržuje nákup nových prostředků, nenabízí nejnovější software a nereaguje dostatečně rychle na jejich požadavky. Pomocí správy software si mohou odborní pracovníci oddělení IT vytvořit lepší představu o rozsahu a využívání stávajícího software.

Větší důležitost oddělení IT. Důležitým přínosem kompletní správy software je pro oddělení IT skutečnost, že pomáhá zviditelnit důležitost a přínos tohoto oddělení a jeho pracovníků a zdůraznit potřebu požadovaných finančních prostředků.

Přínos SW auditu pro zaměstnance

Rozpozná se potřeba lepších nástrojů. Odborníci na IT jsou obecně schopnější zjistit potřebu nových a lepších softwarových nástrojů než ostatní zaměstnanci a komplexní správa software jim k tomu poskytuje prostředky.

Sníží se závislost na pracovnících technické podpory. Bez ohledu na to, jak jsou dobře vybaveni, nebudou nikdy pracovníci technické podpory schopni vyřešit každý problém okamžitě. Komplexní správa software pomáhá zaměstnancům rychleji řešit jejich problémové stavy.

Vyjasní se legální podmínky užívání technologií. Některé softwarové programy umožňují pracovníkům legálně používat druhou kopii na jejich přenosném nebo domácím počítači pro práci související s jejich zaměstnáním. Přesným seznámením se s těmito podmínkami se sníží rizika postihů za jejich porušování pro jednotlivé pracovníky i celou organizaci.

Pomůže zdůvodnit nové nákupy. Pro zaměstnance je někdy problém získat pracovní prostředky, které potřebují pro svoji práci. Není-li dobře dokumentován nákup software, stávající stav a jeho využívání, oddělení IT jsou nucena dělat subjektivní rozhodnutí. Správa software pomáhá zpřehlednit systém pořizování software.

 

  přínos auditu SW metodika auditu SW orientační ceník